Regulamin serwisu www.pracawfilmie.pl

I DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w treści Regulaminu.

1.    Klient– osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

2.    Administrator- ProProdukcja Tomasz Pyra z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Mickiewicza 21/5

3.    Strony – łącznie Klient oraz Administrator.

4.    Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Administrator a

a.    Użytkownikiem,

b.    Użytkownikiem niezalogowanym,

c.    Klientem.

5.    Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika.

6.    Użytkownik niezalogowany - pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca stronę Serwisu i korzystająca z Usług serwisu niewymagających założenia Konta.

7.    Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto w Serwisie.

8.    Ogłoszenie- treść opublikowana

9.    Profil- funkcjonalność w ramach Serwisu umożliwiająca gromadzenie wybranych informacji o Użytkowniku, w tym dotyczących przebiegu kariery, dotychczasowego doświadczenia i preferencji dotyczących ogłoszeń.

10.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II WYKAZ USŁUG I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY


1.    Przedmiotem Usług świadczonych przez Administratora jest:

a.    Utworzenie i udostępnienie profilu w ramach Serwisu.

b.    Kontakt z innymi użytkownikami Serwisu.

c.    Opublikowanie danych na swój temat wraz z odpowiednim portfolio.

d.     Przeglądanie Serwisu w wersji okrojonej bez możliwości poznania szczegółów kont oraz zdjęć profilowych.

2.    Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach niż określone w ust. 1 wyżej, w szczególności celu promocji innych produktów lub usług, a także wykorzystywania materiałów, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich osobistych.

3.    Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta:

a.    z Użytkownikiem niezalogowanym - z chwilą skorzystania z niego z Usług Serwisu niewymagających założenia Konta Klienta;

b.    z Użytkownikiem - z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu;

c.    z Klientem - z chwilą akceptacji Regulaminu. Zgodę taką może wyrazić wyłącznie Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do zawierania prawnie wiążących Umów w jego imieniu i na jego rzecz.

III WYMOGI TECHNICZNE

W celu zapewnienia prawidłowego działania Usług niezbędne jest:

a.    Połączenie z siecią Internet;

b.    Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;

c.    Akceptowanie plików cookies w przypadku wybranych Usług;

d.    Aktywne konto poczty elektronicznej;

e.    By uzyskać dostęp do całości funkcjonalności w Serwisie wymagane jest założenie Konta.

IV WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZEZ KLIENTA

1.    Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Administratora jest akceptacja Regulaminu.

2.    Z chwilą akceptacji Regulaminu Klient:

a.    Potwierdza, że dane podane w ramach rejestracji są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, jeżeli ulegną zmianie.

b.    Potwierdza, że wszelkie materiały publikowane na serwisie stanowią jego własność.

c.    Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz wiadomości o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz zmianach w działaniu Usługi.

d.    Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych do logowania do Panelu użytkownika.

3.    Administrator dołoży wszelkich starań by dane w Serwisie były poprawne, lecz nie jest odpowiedzialny za poprawność danych udostępnianych przez Klientów.

4.    W przypadku potwierdzonego podejrzenia co do niepoprawności danych Administrator ma prawo usunięcia danych zgłoszonych do poprawy.

V PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1.    Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się ich przestrzegać.

2.    Klient zobowiązany jest do podania Administratorowi wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania Usług. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych informacji i materiałów, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków w Umowie.

3.    Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych Ogłoszeń rekrutacyjnych.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA


1.    Administrator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w przypadku powzięcia informacji o jej zawarciu przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Klienta.

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności od Serwisu niezależnych. W szczególności Administrator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem przerw w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.

3.    Administrator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności techniczne związane z konserwacją bądź modyfikacją Serwisu.

4.    Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego oraz usunięcia ich danych. Z tytułu powyższego Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Administrator z wyjątkiem zwrotu uiszczonych płatności w ramach subskrypcji stosunkowo- w ramach wykorzystanej części. Klient otrzyma rozliczenie subskrypcji mailowo.

VII CENA I PŁATNOŚCI


1.    Usługi na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych świadczone są nieodpłatnie.

2.    Płatne są zaś usługi wskazane w I ust. a, b, c świadczone na rzecz Klienta.

3.    Tytułem świadczenia Usług na rzecz Klienta, Klient zapłaci zgodną z aktualnym cennikiem udostępnionym na stronie Serwisu lub ofertą przygotowaną indywidualnie przez Serwis na rzecz Klienta. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: polski złoty.

4.    Płatność może być dokonana przy pomocy:

a.    karty kredytowej (VISA, Master, Amex),

a.    karty debetowej Maestro,

b.    przelewem bankowym,

c.    przy pomocy zintegrowanego z Serwisie serwisu przelewy24.pl z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności serwisu przelewy24.pl

5.    W przypadku wyrażania woli przez Klienta, aby nie publikować Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu przed upływem 30 dni, nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

6.    Klient zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Polska jest zobowiązany podać aktualny numer identyfikacyjny podatkowej - NIP.

VIII PRAWA AUTORSKIE KLIENTA I UŻYTKOWNIKA

1.      Klient oświadcza, że:

a.    Ogłoszenie, które ma zamiar opublikować, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich;

b.    dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w Ogłoszeniu lub na koncie.

2.    Klient udziela Serwisowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji na używanie jego nazw handlowych (nazwy firmy) i znaków graficznych i słownych przekazanych do publikacji w ramach realizacji Umowy oraz w celu podejmowania działań promocyjnych Ogłoszenia Klienta na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, publiczne udostępnienie za pośrednictwem Serwisu oraz portali i narzędzi wykorzystywanych w ramach działań promocyjnych w taki sposób , aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3.    Klient udziela Administratorowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji zezwalającej na wykorzystywanie jego nazwy (firmy) oraz znaków graficznych (logotypów) w ramach Serwisu, listy referencyjnej oraz w materiałach marketingowych na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlanie oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Klient ma prawo do wypowiedzenia niniejszej licencji w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

IX USUNIĘCIE OGŁOSZENIA Z SERWISU


1.    Serwis może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie z przyczyn leżących po stronie Klienta i bez podania przyczyny.

2.    Przyczyną leżącą po stronie Klienta jest naruszenie niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę Ogłoszenia.

3.    W przypadku usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta Serwis co najmniej na 24 godziny przed usunięciem Ogłoszenia poinformuje Klienta o planowanym wykasowaniu Ogłoszenia i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

4.    Serwis nie ma obowiązku wcześniejszego poinformowania Klienta o usunięciu Ogłoszenia, gdy dotyczy to sytuacji, kiedy usunięcie ma na celu uniknięcie poniesienia konsekwencji prawnych.

5.    Tytułem usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta nie przysługuje żadne roszczenie wobec Serwisu.

6.    W przypadku usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Serwisu, Klient otrzyma zwrot ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie.

X ODPOWIEDZIALNOŚCI


1.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych Ogłoszeń.

2.     Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Klienta może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionej Usługi.

3.    Serwis nie gwarantuje Klientowi częstotliwości oraz jakości kontaktu. Serwis odpowiedzialny jest jedynie za udostępnianie Bazy Wykonawców. Kontakt pomiędzy Klientem a innymi osobami pozostaje poza odpowiedzialności Serwisu.

4.    Serwis nie gwarantuje Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, żadnych efektów udostępnienia ogłoszenia.

5.    Serwis internetowy jest dostępny w wersji aktualnej mogącej zawierać wady i nie ma lepszej wersji alternatywnej.

6.    Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji jakości na jego Usługi.

7.    Serwis nie gwarantuje, że serwery przez niego wykorzystywane są wolne od szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę przez nie spowodowaną, jak i przez ataki hakerskie.

8.    Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia Usług.

XI DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1.     Administratorem danych osobowych Użytkownika jak i Klienta jest ProProdukcja Tomasz Pyra z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 21/5 tj. Administrator.

2.    Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usług, kontaktu, realizacji marketingu uslug własnych oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.

3.    Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

XII ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.    Administrator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:

a.    naruszenia przez Użytkownika, Użytkownika niezalogowanego lub Klienta istotnych postanowień Regulaminu;

b.    powzięcia wiarygodnych informacji, że dane podane przy zakładaniu Panelu Pracodawcy lub Konta Użytkownika są nieprawdziwe lub naruszają dobra osobiste osób trzecich. c. wystąpienia innych przyczyn w sposób obiektywny uniemożliwiających świadczenie Usługi.

2.    Klient ma prawo rozwiązać umowę i usunąć Konto bez prawa żądania zwrotu kosztów. W celu usunięcia Konta należy wysłać żądanie usunięcia na adres: kontakt@pracawfilmie.pl lub dokonać usunięcia bezpośrednio z panelu Użytkownika. Konsument, a także przedsiębiorca, mający prawa konsumenta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3.    Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Konsumentowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

4.    Aby odstąpić od umowy, Konsument, a także przedsiębiorca mający prawa konsumenta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

5.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

XIII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1.    Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

3.    Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

4.    Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,

5.    Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

6.    Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

7.    Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.    Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administrator. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz przedsiębiorców posiadających prawa konsumenta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

3.    Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

4.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2021 r.